top of page

E VEIKALA, KATALOGA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

E-veikala un Kataloga lietošana ir bezmaksas.

Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un SIA DEL DEMENTE tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs E-veikalā vai Katalogā noformē pasūtījumu, norāda piegādes adresi vai saņemšanas veidu, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un nospiež pogu „Apmaksāt“ vai "Veikt pasūtījumu". Līgums ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi netiks pilnībā izpildīti. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem noteikumiem vai to daļai, Preces pasūtīšana un pirkšana viņam nav pieejama.

Preču cenas ir norādītas eiro un ietver attiecīgai Precei Latvijas Republikā pirkuma izdarīšanas brīdī piemērojamo un spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli.

Piegādes maksa, kas ir atkarīga no piegādes veida, ko Pircējs izvēlas pasūtījuma noformēšanas brīdī, tiek pieskaitīta Preces cenai. Piegādes veids tiek izvēlēts un piegādes maksa tiek aprēķināta pirkumu groza sadaļā.

Preču klāsts, cenas un atlaides var atšķirties no Preču klāsta, cenām un atlaidēm SIA DEL DEMENTE mazumtirdzniecības veikalā.

SIA DEL DEMENTE var mainīt E-veikalā un Katalogā norādīto Preču cenas jebkurā laikā.

Pēc Preces izvēles Pircējs pievieno Preci grozam, nospiežot pogu “Pievienot grozam”.

Pirms apmaksas veikšanas pirkumu groza sadaļā ir iespējams mainīt preču skaitu, kā arī izņemt Preces no pirkumu groza.

Lai noformētu pasūtījumu, pirkuma grozā jāievada vajadzīgie dati, jāizvēlas apmaksas veids un jāveic maksājums.

Pasūtījums uzskatāms par pilnīgi noformētu pēc pogas "Veikt pasūtījumu" nospiešanas vai attālināta maksājuma saņemšanas, par ko Pircējs tiks informēts, saņemot savā norādītajā e-pasta adresē pasūtījuma apstiprinājumu. 

Ja Pircēja pasūtītā Prece nav pieejama, Tirgotājs anulēs pasūtījumu. Pasūtījumu ir iespējams anulēt pilnībā vai daļēji. Pircējs nekavējoties tiks informēts par pasūtījuma anulēšanu un viņa tiesībām saglabāt vai atcelt pārējo pasūtījuma daļu.

Pasūtījumu var apmaksāt, izmantojot maksājuma karti, E-veikalā, Katalogā norādītās maksājumu sistēmas, vai saņemot Preci veikalā.

Attālināti maksājumi tiek veikti ar maksājuma metodēm, kurus nodrošina trešās puses, kas garantē drošus un uzticamus pārskaitījumus. Tirgotājs neiegūst piekļuvi Pircēja bankas vai kredītkartes informācijai.

Pēc tam, kad pasūtījums ir iesniegts, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums ar pievienoto rēķinu.

Šajā sadaļā minētie Noteikumi stājas spēkā starp Pircēju un SIA DEL DEMENTE, kad Pircējs E-veikalā vai Katalogā noformē pasūtījumu, norāda piegādes adresi vai saņemšanas veidu, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un nospiež pogu „Apmaksāt“ vai "Veikt pasūtījumu". Noteikumi ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi netiks pilnībā izpildīti. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem noteikumiem vai to daļai, Preces pasūtīšana un pirkšana viņam nav pieejama.

PRECES PIEGĀDE

Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā.

 

Preču piegāde atkarīga no Preces pieejamajām piegādes iespējām.

 

Tirgotājs izsūta Pircējam pasūtītās un apmaksātās Preces ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Piegādes laiks ir atkarīgs no piegādes pakalpojumu sniedzēja.

Papildus informācija par piegādes iespējām sadaļā "Sūtīšāna & atgriešana"

PRECES ATBILSTĪBA, ATTEIKUMA TIESĪBAS, PRECU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

Pircējs slēdzot Pirkšanas un pārdošanas līgumu piekrīt Preces atbilstībai, saskaņā ar Pircējam pieejamo informāciju. 

Tirgotājs ir atbildīgs par Preces atbilstību prasībām un tās defektiem 14 dienas pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis Preci.
 

Gadījumā, ja Prece neatbilst prasībām vai ir bojāta, vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Tirgotājs novērš Preces neatbilstību vai bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru tiek nodrošināta atbilstība, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

 

Pircējam ir tiesības pieprasīt Preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un par Preci samaksātās summas atgriešanu, ja: tirgotājs nav spējīgs Preci salabot vai aizvietot, preces labošana vai aizvietošana nav izdevusies, tirgotājs nav izlabojis Preces defektu saprātīgā termiņā.

Neatbilstošas Preces atgriešanas gadījumā, Pircējam tiks atmaksāta par Preci samaksātā summa, pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc Preces atgriešanas, Ja ir iestājušies visi tālāk minētie nosacījumi: 

Tirgotājs ir saņēmis un piekritis Pircēja iesniegumam par Preces neatbilstību; 

Pircējs ir atgriezis Preci un tās oriģinālo iepakojumu, un Preces un tās oriģinālā iepakojuma stāvoklis atbilst prasībām;

starp pusēm nav strīdu.

Tirgotājam ir tiesības aizturēt samaksātās naudas summas atgriešanu līdz brīdim, kamēr Pircējs atgriež Preci un tās oriģinālo iepakojumu vai iesniedz pierādījumus par Preces un tās oriģinālā iepakojuma nosūtīšanu Tirgotājam.

14 dienu laikā kopš Preces nodošanas Pircējam, Tirgotājs apmaksā izdevumus, kas saistīti ar preces labošanu vai apmaiņu. Turpmākā laikā attiecīgos izdevumus Tirgotājs apmaksā tikai tādā gadījumā, ja pretenzija ir pamatota. Preces neatbilstības vai trūkumu gadījumā Tirgotājs neatlīdzina Pircējam izdevumus un neuzņemas par tiem atbildību gadījumā, ja:

Preces stāvoklis ir pasliktinājies / tā tikusi sabojāta Pircēja vainas dēļ;

Defekti radušies, lietojot Preci neatbilstošā veidā, netika ievēroti kopšanas norādījumi;

Preces stāvoklis ir mainījies, Precei nolietojoties normāla lietošanas procesa rezultātā;

 

Netiek iesniegta pirkumu apliecinoša dokumenta kopija.

STRĪDU IZŠKIRŠANA

Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumdošana.

Gadījumā ja starp Lietotāju un E-veikalu izceļas strīds, kas izriet no Noteikumiem vai preces defektu dēļ, Lietotājam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā) sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, precei esošo defektu un prasīto risinājumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā) 15 dienu laikā.

Ja Lietotājs un SIA DEL DEMENTE nepanāk vienošanos par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Lietotājam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Ja puses nepiekrīt Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pircējs piekrīt savu personas datu nodošanai parādu piedziņas uzņēmumam apstrādei, kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamajai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

"Puķu Muiža" vietnes saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, apakšvietnes, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas tiešsaistes veikalam palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.

Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un tā ir būtiska "Puķu Muiža" vietnes un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens "Puķu Muiža" vietnes publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.

Visas preču zīmes, kas atšķir "Puķu Muiža" vietnē pieejamos produktus, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas produktu aprakstīšanai un reklamēšanai. SIA DEL DEMENTE un citiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas tiem attiecīgi pieder. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas.

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja jūs interesē "Puķu Muiža" vietnes satura izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapām ārpus piedāvātajām iespējām un "Puķu Muiža" vietnes: pukumuiza@inbox.lv

NOTEIKUMU GROZĪJUMI

SIA DEL DEMENTE patur tiesības pārskatīt un mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Ja pēc SIA DEL DEMENTE ieskatiem grozījums Noteikumos ir būtisks, Tirgotājs paziņo par to Lietotājam 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Citi grozījumi un papildinājumi ir pieejami sadaļā "Noteikumi", un Pircējs ir atbildīgs par šo Noteikumu pārbaudi. 

bottom of page